LEES DE VOLGENDE VOORWAARDEN IN VERBAND MET UW GEBRUIK VAN DEZE SITE EN DE GELEVERDE PRODUCTEN EN DIENSTEN HIERONDER ZORGVULDIG. Door i) het gebruik van deze site, ii) de aankoop van producten of diensten van SOLID PERFORMANCE. (“Onderneming” te noemen) of iii) gebruik te maken van een van de producten of diensten van Onderneming via deze site, wordt u geacht te hebben ingestemd met deze Algemene Voorwaarden. Wij behouden ons het recht voor om ze op elk moment te wijzigen. U dient deze Algemene Voorwaarden regelmatig te controleren op wijzigingen. Door het gebruik van deze site, nadat we wijzigingen aan deze voorwaarden hebben geplaatst, gaat u ermee akkoord om deze wijzigingen te accepteren, ongeacht of u ze heeft beoordeeld. Met betrekking tot producten en diensten die gekocht of gebruikt zijn uit Onderneming, de versie van deze Algemene Voorwaarden die is geplaatst op het moment van aankoop of het gebruik toe te passen. Als u op enig moment ervoor kiest niet met deze Algemene Voorwaarden voor het gebruik te aanvaarden, moet u deze site niet gebruiken. De Solid Performance. Privacy Policy is opgenomen in deze overeenkomst.I. ALGEMENE VOORWAARDEN II. Gebruikers Openbare Forum Voorlegging / Participatiebeleid en Voorwaarden III. Speciale opmerkingen met betrekking tot de producten en diensten, Aankopen IV. Product- en Service Aankoop Overeenkomst / VergoedingbeleidI. ALGEMENE VOORWAARDEN a) Omvang van de Algemene Voorwaarden Deze voorwaarden zijn van toepassing op uw gebruik van alle van de website op www.solidperformance.nl, alsmede op producten en diensten gekocht of gebruikt van de site. Tenzij anders vermeld, zijn alle verwijzingen naar de site in deze Algemene Voorwaarden zijn onder andere deze site. Deze Algemene Voorwaarden zijn niet van toepassing op uw gebruik van niet-gelieerde websites waarnaar deze site links heeft. b) Beperkingen op het gebruik De inhoud van de site is beschermd door auteursrecht en merkenrecht, en zijn het eigendom van hun eigenaars. Tenzij wij anders bepalen, kunt u toegang krijgen tot de materialen die zich binnen de site bevinden, slechts voor persoonlijk gebruik. Dit betekent dat u een kopie van ter beschikking gesteld materiaal mag downloaden op één computer voor persoonlijk, niet-commercieel en alleen thuis gebruik, zolang u niet enige auteur attributie, handelsmerk, legende of copyright kennisgeving verandert noch verwijdert . Tijdens het downloaden van auteursrechtelijk beschermd materiaal zult u geen eigendomsrechten in dat materiaal verkrijgen. U mag niet wijzigen, kopiëren, publiceren, vertonen, verzenden, aanpassen of op enigerlei wijze gebruik maken van de inhoud van de site. Alleen wanneer u de voorafgaande schriftelijke toestemming heeft van ons en van alle andere entiteiten met een belang in de desbetreffende intellectuele eigendom kunt u publiceren, vertonen of commercieel materiaal van de site exploiteren. U moet zich houden aan alle aanvullende verklaringen inzake auteursrecht of andere beperkingen vervat in een van de Site. U gaat ermee akkoord om geen van de volgende handelingen tijdens het gebruik van de site: 1. treiteren, stalken of op andere wijze een andere gebruiker misbruik; 2. verzenden of anderszins beschikbaar maken van inhoud die verkeerd, schadelijk, bedreigend, beledigend, onrechtmatig, lasterlijk, kleinerend (inclusief kleineren van de Site), vulgair, obsceen, pornografisch of die aanzet tot geweld, rassenhaat, terrorisme of illegale handelingen of anderszins verwerpelijk is (zoals bepaald door ons naar eigen goeddunken); 3. verzenden of anderszins beschikbaar maken van inhoud die onwettig is of de wet schendt, schendt of wederrechtelijke toe-eigening van een octrooi, handelsmerk, identiteit recht, bedrijfsgeheimen, publiciteit rechts, privacy recht, het auteursrecht of enig ander intellectueel eigendomsrecht of andere rechten van een derde partij ; 4. uploaden of te verzenden virussen, Trojaanse paarden of andere schadelijke, verstorende of destructieve bestanden of per post materiaal dat interfereert met ononderbroken gebruik en genot van de Website van een derde partij. 5. uitgeven voor een persoon of entiteit, of anderszins te verhullen de oorsprong van inhoud die via de site of om ons, met inbegrip van het smeden van een TCP / IP packet header of een deel van de header informatie in een transmissie naar de site om welke reden; 6. verzenden of anderszins beschikbaar maken via de site van persoonlijke reclame, junkmail, spam, kettingbrieven, piramidespelen of te koop aanbieden van producten of diensten, behalve op gebieden die specifiek voor dergelijke doeleinden; of 7. schenden van toepasselijke lokale, nationale of internationale wetten, regels of voorschriften. c) Links Deze Algemene Voorwaarden zijn alleen van toepassing op deze site, en niet naar de sites van alle andere bedrijven of organisaties, met inbegrip van die waarop deze site kan koppelen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van een andere site waarnaar deze site koppelingen heeft. Wij onderschrijven niet en nemen geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, reclame, producten of andere materialen die beschikbaar worden gesteld via een andere site. In geen geval zullen wij verantwoordelijk of aansprakelijk, direct of indirect, worden gehouden voor verlies of schade die wordt veroorzaakt of beweerd te zijn veroorzaakt aan u in verband met uw gebruik van of vertrouwen op enige inhoud, goederen of diensten op de beschikbare een andere site. U moet uw zorgen om die site direct naar de betreffende beheerder of webmaster sturen. Andere sites mogen alleen linken naar deze site door middel van een platte tekst link of verstrekte grafische link. Toestemming moet door ons worden verleend voor elke andere vorm van links naar de site. We behouden ons het recht, evenwel van eventuele toestemming door ons verleend, de koppeling door middel van een platte tekst link of een ander type koppeling te ontbinden en te beëindigen wanneer dit vereist is – om onze toestemming te vragen, kunt u email naar info@solidperformance.nl – van een dergelijke koppeling deze site, naar eigen goeddunken op elk moment. DE SERVICES, PRODUCTEN EN MATERIALEN OP OF VANAF DEZE SITE WORDEN VERSTREKT “ZOALS HET IS” EN ZONDER ENIGE GARANTIE, EXPLICIET OF IMPLICIET. WIJ ONTCLAIMEN ALLE GARANTIES VOOR ZOVER DE WET BEPAALT, EXPLICIET EN IMPLICIET, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. WIJ, NOCH EEN VAN ONZE RESPECTIEVELIJKE LICENTIEGEVERS OF LEVERANCIERS GARANDEREN DAT ALLE FUNCTIES VAN DEZE SITE ONONDERBROKEN OF FOUTLOOS ZULLEN ZIJN, NOCH DAT DEFECTEN WORDEN GECORRIGEERD OF DAT DE SITE OF DE SERCER DIE DEZE SITE TER BESCHIKKING STELT VRIJ ZAL ZIJN VAN VIRUSSEN OF ANDERE SCHADELIJKE ONDERDELEN. WIJ NOCH EEN VAN ONZE RESPECTIEVELIJKE LICENTIEGEVERS OF LEVERANCIERS VAN GARANTIE OF VERKLARINGEN MET BETREKKING TOT HET GEBRUIK OF DE RESULTATEN VAN HET GEBRUIK VAN DE SERVICES, PRODUCTEN OF MATERIALEN OP DEZE SITE IN DE ZIN VAN HUN JUISTHEID, NAUWKEURIGHEID, BETROUWBAARHEID OF ANDERSZINS. U (EN NIET WIJ OF ENIGE VAN ONZE RESPECTIEVE LICENTIEGEVERS OF LEVERANCIERS VAN) NEEMT DE VOLLEDIGE KOSTEN VAN ALLE NOODZAKELIJKE REVISIE, HERSTEL OF CORRECTIE OP UW SYSTEEM. TOEPASSELIJK RECHT ZAL MOGELIJK UITSLUITING VAN IMPLICIETE GARANTIES NIET TOEGESTAAN, ZODAT DE VOORGAANDE UITSLUITING MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING ZIJN. VOOR ZOVER ENIGE GARANTIE NIET KAN WORDEN AFGEWEZEN, IS EEN GELIMITEERDE EXPLICIETE GARANTIE DOOR ONS GEGEVEN VOOR DE UITSLUITING VAN ELKE ANDERE REMEDIE OM, NAAR EIGEN INZICHT, A) VERVANGEN VAN DE DIENSTEN, PRODUCTEN EN MATERIALEN MET DERGELIJKE DIENSTEN, PRODUCTEN EN MATERIALEN DIE NIET IN STRIJD ZIJN MET EEN GARANTIE ZOALS EEN DERGELIJKE INBREUK WORDT AANGEWEZEN OP ONS BINNEN 30 DAGEN NA AANKOOP OF B) VERGOEDING DIE VAN AFZONDERLIJKE DIENSTEN, PRODUCTEN EN MATERIALEN GELDEN. DOOR GEBRUIK VAN DEZE SITE, BEGRIJP U AFSTAND NEEMT VAN UW RECHTEN MET BETREKKING TOT SCHULDVORDERINGEN DIE OP DIT MOMENT ONBEKEND OF ONVERMOED ZIJN, ZULLEN WORDEN WEGGEWOVEN, EN IN OVEREENSTEMMING MET DEZE AFSTAND, BEVESTIGT U DAT U DIT HEBT GELEZEN EN BEGREPEN. Wij zullen geen service, vergoeding en garantie geven op producten en diensten van derden die worden aangeboden op de site. Wij zijn geen partij tussen, en controleren geen, transacties tussen de gebruikers en andere aanbieders van producten of diensten van derden. d) Beperking van de aansprakelijkheid IN GEEN GEVAL, INBEGREPEN, MAAR NIET BEPERKT TOT NALATIGHEID, ZULLEN WIJ OF EEN VAN ONZE LICENTIEGEVERS OF LEVERANCIERS VAN AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR SPECIALE OF GEVOLGSCHADE ALS GEVOLG VAN HET GEBRUIK VAN OF HET NIET KUNNEN GEBRUIKEN, VAN HET MATERIAAL OP DE SITE, OF PRODUCTEN OF DIENSTEN BESCHIKBAAR OP DE SITE, ZELFS ALS U OP DE HOOGTE BENT GEBRACHT VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. TOEPASSELIJK RECHT STAAT MOGELIJK DE BEPERKING OF UITSLUITING VAN AANSPRAKELIJKHEID VOOR INCIDENTELE, GEVOLGSCHADE OF ANDERE SCHADE, NIET TOE, ZODAT DE BOVENSTAANDE BEPERKING OF UITSLUITING MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING IS. IN GEEN GEVAL ZAL DE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID DOOR ONS OF EEN VAN ONZE LICENTIEGEVERS OF LEVERANCIERS VAN VOOR ALLE SCHADE, VERLIEZEN EN VAN DE ACTIE (HETZIJ IN CONTRACT, OF ANDERS) HOGER ZIJN DAN HET DOOR U AAN ONS BETAALDE BEDRAG, EVENTUEEL, VOOR TOEGANG TOT DE SITE. e) geen persoonlijk advies De informatie in of ter beschikking gesteld via deze site (inclusief, maar niet beperkt tot, informatie op message boards, in tekstbestanden, in producten, van diensten, of in chats) kan niet vervangen of vervanging zijn voor de diensten van opgeleide professionals op elk gebied, waaronder, maar niet beperkt tot, psychologische, financiële, medische of juridische zaken. In het bijzonder moet u regelmatig een arts raadplegen in alle zaken die betrekking hebben op de lichamelijke of geestelijke gezondheid, met name met betrekking tot alle symptomen die diagnose of medische zorg nodig hebben. Verder moet u regelmatig een advocaat in alle zaken die betrekking hebben op de interactie met andere mensen om uzelf te verzekeren u zich gedragen heeft in overeenstemming met de wet, met inbegrip van, maar niet beperkt tot wetten met betrekking tot intimidatie, mishandeling of andere soortgelijke wetten te raadplegen. Wij en onze licentiegevers of leveranciers geven geen verklaringen of garanties met betrekking tot een behandeling, actie, of toepassing van medicatie of preparaat door een persoon naar aanleiding van de aangeboden of die binnen of via de site (inclusief, maar niet beperkt tot een product of dienst gekocht informatie gebruikt of op andere wijze verkregen van deze site). Noch wij, noch onze partners, of een van hun filialen, is aansprakelijk voor enige directe, indirecte, speciale, morele of andere schade die kan leiden, met inbegrip van, maar niet beperkt tot economische schade, letsel, ziekte of overlijden. f) toestemming van de ouders; Vereiste minimumleeftijd Deze site is niet gericht aan personen onder de leeftijd van 13. De verkoop van een van de producten of diensten van de Site is niet gericht aan personen onder de 18 jaar We zullen niet bewust persoonlijk identificeerbare informatie van personen onder de 13. WE STERK AANBEVELEN dat ouders MEE IN HUN KINDEREN verkenning van het internet en online diensten en gebruiken hun BROWSERS OUDERLIJK TOEZICHT OP HET GEBIED VAN HET INTERNET waarin hun kinderen toegang te beperken. Hierbij bieden wij vereisen dat alle gebruikers van de site op ouder zijn dan 13 jaar en alle kopers van de producten en diensten van Onderneming ouder zijn dan 18 jaar. U stemt ermee in zich te houden aan dergelijke beperkingen, en om iedereen te helpen deze beperkingen niet te vermijden. Als u jonger bent dan 13 jaar, gaat u ermee akkoord om onmiddellijk te stoppen met de toegang tot de website. Als u toegang tot de site wilt, verklaart u dat u ten minste 13 jaar oud bent. Als u de een van de producten of diensten van de Onderneming aanschaft, verklaart u dat u ten minste 18 jaar oud bent. g) LIDGELDEN Wij behouden ons het recht voor om vergoedingen, toeslagen en/of lidmaatschap kosten in rekening te brengen voor alle of een van de huidige dienstverlening die op enig moment gratis aangeboden wordt, dertig (30) dagen voorafgaande schriftelijk aan u kennis te geven. h) COPYRIGHT Alle inhoud op deze site, zoals tekst, afbeeldingen, logo’s, pictogrammen, afbeeldingen, audio clips, digitale downloads, data compilaties en software, is eigendom van de vennootschap of haar leveranciers van inhoud en wordt beschermd door Nederlandse en internationale wetten van het auteursrecht. De compilatie van alle inhoud van deze site is het exclusieve eigendom van de Onderneming en is beschermd door de Nederlandse en internationale wetten van het auteursrecht. i) HANDELSMERKEN De Onderneming namen en Onderneming bedrijfslogo’s, pagina headers, knoppictogrammen, scripts en service namen zijn handelsmerken, gedeponeerde handelsmerken of trade dress van de vennootschap of haar dochterondernemingen in Nederland en/of andere landen. Onderneming handelsmerken en kleding mogen niet gebruikt worden in verband met een product of dienst dat niet van Onderneming is, op een manier die waarschijnlijk tot verwarring leidt bij de klanten, of op een manier die in diskrediet is van Onderneming. Alle andere handelsmerken die geen eigendom zijn van de Vennootschap of haar filialen die op deze site zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaars, die al dan niet zijn aangesloten bij, verbonden met of gesponsord door de vennootschap of haar dochterondernemingen. j) het in contact Nederland Het adres en het telefoonnummer van Onderneming is:SOLID PERFORMANCE VOF Spieringweg 700 2142ED Cruquius 06 22 77 67 70 U kunt onze klantenservice bereiken door ons te bellen op 06 22 77 67 70, of via e-mail op info@solidperformance.nl.Bij annulering van een abonnement, bel 06 22 77 67 70 of vraag een annulering aan via info@solidperformance.nl. Voor verzoeken om terugbetaling, bel 06 22 77 67 70 of dien een verzoek om teruggaaf in via info@solidperformance.nl.Privacy zaken kunnen aan ons doorgegeven worden door een email te sturen naar info@solidperformance.nl.II. Gebruikers Openbare Forum Voorlegging / Participatiebeleid en Voorwaarden a) Algemeen: Als service aan onze gebruikers, kunnen deze site zijn voorzien van message boards, chat rooms / gebieden, discussieforums, beoordelingen, opmerkingen, bulletin board services, nieuwsgroepen (inclusief, zonder beperking, Usenet en andere derden nieuwsgroepen), gemeenschappen en / of andere berichten- of communicatiefaciliteiten en andere openbare / semi-publieke / private forums (gezamenlijk “Forum”), waar de gebruikers met dezelfde interesses of soortgelijke ervaringen informatie deelt en elkaar ondersteunen, of waar gebruikers anderen kunnen vragen om antwoorden te posten. We kunnen ook online discussies bieden gemodereerd door verschillende deskundigen of andere personen. Een groot deel van de inhoud van de Forums, inclusief zonder beperking de beschrijvingen van vele forums en de inhoud binnen een specifiek bericht, opmerking of posting, wordt geleverd door en is de verantwoordelijkheid van de derde schepper van het Forum of het bericht van de persoon in dat Forum. Onderneming is niet verantwoordelijk voor de inhoud en verschaft louter toegang tot dergelijke inhoud als service aan u. BIJ HUN AARD, KAN HET FORUM BELEDIGEND, SCHADELIJK, ONJUIST OF ANDERSZINS ONGEPAST MATERIAAL, OF IN SOMMIGE GEVALLEN, BERICHTEN DIE EEN ONJUISTE NAAM HEBBEN OF ANDERSZINS MISLEIDEND ZIJN. WE VERWACHTEN DAT U VOORZICHTIG BENT EN MET GEZOND VERSTAND EN DE JUISTE INSTELLING HET FORUM ZULT GEBRUIKEN. b) Bij uw deelname / bijdrage moet rekening worden gehouden met: Alle informatie (inclusief persoonlijk identificeerbare informatie of andere persoonlijke informatie) die u laat zien in een forum, kan, door het ontwerp, open zijn voor publiek en in een dergelijk geval is het niet een persoonlijke, veilige service. Je moet goed nadenken voordat je de informatie openbaar maakt in elk forum. Wat je hebt geschreven kan worden gezien, verstrekt aan of verzameld door derden en kan eventueel worden gebruikt door anderen op manieren waarop we niet in staat zijn om deze te controleren of te voorspellen, met inbegrip van contact opnemen met u voor ongeoorloofde doeleinden. Door het indienen van mededelingen of inhoud aan Forums, gaat u ermee akkoord dat een dergelijke onderwerping niet vertrouwelijk is voor alle doeleinden, tenzij de Vennootschap uitdrukkelijk anders opmerkt (bijvoorbeeld in de regels voor een bepaald forum). c) Vertrouwelijke Verplichtingen: U gaat ermee akkoord dat u verzending, of enig andere vorm van communicatie, of inhoud van welk type dan ook door zult geven aan een forum die inbreuk maken of de rechten van enige partij overtreden. Verder is het mogelijk dat u in overeenkomst met de vennootschap, u verplicht bent om de vertrouwelijkheid van bepaalde materialen of informatie van Onderneming te behouden. Het is uw plicht om te bevestigen dat geen enkele post op een forum enige verplichting tot vertrouwelijkheid schendt. Tenzij een forum specifiek opmerkt dat alle leden van het forum die in staat zijn om berichten te bekijken zijn gebonden door vertrouwelijkheidsverplichtingen en voorts opmerken welke soorten informatie kan worden besproken, mag u geen informatie posten welke door Onderneming als vertrouwelijk is aangemerkt. d) Verlening van rechten: Voor zover u de oorspronkelijke auteursrechthebbende bent van een post of indiening door u in een forum en dergelijke post of onderwerping geen informatie of materiaal van Onderneming of andere informatie bevat, waarvan u verplicht bent vertrouwelijk met Onderneming te behouden, dan; i) blijft u eigenaar van een dergelijke post of onderwerping naar mate dat u de eigenaar bent; ii) verleent u automatisch namens uzelf of garandeert u dat de eigenaar bent van dergelijke inhoud of intellectuele eigendom uitdrukkelijk toestemming dat Onderneming, een royalty-vrije, eeuwigdurende, onherroepelijke, wereldwijde niet-exclusieve licentie heeft om te dit te gebruiken, te reproduceren, afgeleide werken van heeft verleend, wijzigen, publiceren, redigeren, vertalen, distribueren, uitvoeren, weergeven en / of op andere wijze te exploiteren, de post, indiening, communicatie of inhoud in alle media of medium, of enige vorm, formaat, of forum nu bekend of later ontwikkeld; en iii) gaat u ermee akkoord en garandeert u dat de Vennootschap sublicentie of haar rechten kan verkrijgen door meerdere lagen van sublicenties of rechtverkrijgenden. e) Geen toezichtverplichting: Onderneming heeft geen controle over de aan de forums verstrekte informatie, en heeft geen verplichting om de forums te monitoren. Echter, Onderneming behoudt zich het recht voor te allen tijde alle informatie die nodig is om eventuele geldende wet- en regelgeving, wettelijke procedure of gerechtelijke overheid verzoek te voldoen, of te bewerken, weigeren te plaatsen of om informatie of materialen te verwijderen, geheel of gedeeltelijk openbaar te maken , om welke reden dan ook, in Ondernemings eigen goeddunken. f) Geen verplichting te verwijderen: Onderneming is niet verplicht om enige inhoud van de site, die een civiele of strafrechtelijke wetten en de bijdragen die bestemd zijn voor weergave op deze website via welke wijze dan niet in strijd te verwijderen, of via HTTP (web), SMTP (e-mail), NNTP (nieuwslezer ingediend), of op andere wijze, worden geacht te worden bijgedragen door de auteur / geschreven met de bedoeling dat Onderneming een voortdurende niet-exclusieve recht om de toegevoegde inhoud te publiceren voor onbepaalde tijd, wordt, tenzij de ingediende inhoud werd gemaakt in het kader van een overeenkomst met Onderneming met verschillende zoektermen of het bedrijf heeft duidelijk alleen bedoeld beperkte, niet-exclusieve publicatierechten (bijvoorbeeld in het geval van sommige uitsluitend auteursrechtelijk nieuwsbrief inhoud). Als u niet wilt iets dat u indient gepubliceerd wordt, dien het dan niet in. g) geen ondersteuning: Onderneming verleent geen goedkeuring, ondersteuning, vertegenwoordiging of garantie van de waarachtigheid, juistheid of betrouwbaarheid van berichten die worden geplaatst in het forum of onderschrijft geen meningen in de forums. U erkent dat materiaal dat door u is geplaatst in het Forum geheel op eigen risico is. h) Ondernemings rechten om op te treden: Wanneer Onderneming ontdekt dat communicatie die naar verluidt niet in overeenstemming is met de Algemene Voorwaarden van deze site, kan Onderneming de bewering onderzoeken en vaststellen in goed vertrouwen en naar eigen goeddunken, of verwijderen, of verzoeken om de verwijdering van de communicatie. Onderneming is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor de uitvoering of niet-uitvoering van dergelijke activiteiten. Onderneming behoudt zich het recht van beperking of beëindiging van uw toegang tot enige of alle van de forums, zonder mededeling, om welke reden dan ook. U erkent dat sommige forums beschikbaar zijn via de site zijn alleen beschikbaar via de site en anderen zijn zowel beschikbaar via de site en andere bronnen, zoals Usenet, over welke Onderneming absoluut geen controle heeft. III. Speciale opmerkingen met betrekking tot de producten en diensten, Aankopen a) Verzend Methoden Producten van SOLID PERFORMANCE VOF verscheept, worden verzonden door UPS Standard of op een andere manier in het oordeel van het bedrijf. Verzendkosten zullen worden opgelegd. · Bestellingen verzonden naar PR zal 21% belastingplicht hebben. · Alle opdrachten vereisen ten minste 24-48 uur verwerkingstijd voor de verzending. · Onderneming zal geen orders in het weekend verwerken. · Er zal geen leveringen worden gemaakt op zaterdag of zondag. · Onderneming garandeert niet dat het product dezelfde dag verzonden wordt. · Exact levertijden naar elke locatie kan niet worden gegarandeerd. b) Duty Tax Over bestellingen verzonden naar PR zit een 21% belastingplicht. Exacte levertijden aan PR kunnen niet worden gegarandeerd. c) Productvermeldingen Onderneming streeft naar nauwkeurigheid in alle beschrijvingen, foto’s, referenties compatibiliteit, gedetailleerde specificaties, prijzen, links en alle andere productgerelateerde gegevens of waarnaar wordt verwezen op onze website. Als gevolg van menselijke fouten en andere omstandigheden kunnen we niet garanderen dat alle beschrijvingen, foto’s, compatibiliteit referenties, gedetailleerde specificaties, prijzen, links en alle andere productgerelateerde informatie vermeld helemaal correct zijn, volledig of actueel zijn, noch kunnen we de verantwoordelijkheid nemen voor deze fouten . In het geval dat een product vermeld op onze website gelabeld is met een verkeerde prijs als gevolg van een aantal typografische, informatieve, technische of andere fouten, zal Vennootschap naar eigen goeddunken hebben het recht om te weigeren en / of een bestelling te annuleren voor het betrokken product en het onmiddellijk wijzigen, corrigeren en / of verwijderen de onjuiste informatie. Bovendien zijn alle hyperlinks naar andere websites als bron van Onderneming, bedoeld voor klanten die op zoek zijn naar aanvullende informatie en / of professioneel advies. Onderneming is niet verantwoordelijk voor de claims en / of representaties die op deze of andere websites vermeld worden. d) Product Revisies Onderneming is niet verantwoordelijk voor veranderingen of variaties in de productspecificaties en / of fysieke verschijning, omdat in sommige gevallen Onderneming fungeert als distributeur voor derden. In het belang van onze klanten, zet Onderneming zoveel mogelijk in werking om ervoor te zorgen dat alle product informatie up-to-date en feitelijk blijft. Helaas zijn er wisselende omstandigheden die, hoewel zeldzaam, ertoe kunnen leiden dat de informatie op onze website ouderwets wordt zonder onze directe kennis. Dit omvat, maar is niet beperkt, tot nieuwe versies of revisies, kleurafwijkingen, retail-pakket wijzigingen en andere variaties die inconsequent door de fabrikant kan worden beschouwd. In sommige gevallen is Onderneming afhankelijk van de fabrikant van een product om deze verschillen te communiceren. Momenteel hebben we geen manier van het waarschuwen klanten vóór aankoop bij de nalatigheid van de fabrikant. Bij gevolg zal Onderneming niet verantwoordelijk worden gehouden voor product herziening of veranderingen. IV. Product- en Service Aankoop Overeenkomst / Vergoedingbeleid Door het aanvaarden van de levering van een product of dienst geleverd vanuit Onderneming, het bekijken van dergelijke producten, of op andere wijze het gebruik van dergelijke producten of diensten, u (“klant”) akkoord gebonden bent door de bepalingen en voorwaarden hieronder vermeld. U en Onderneming stemt ermee in dat de volgende voorwaarden de exclusieve voorwaarden zijn op de verkooptransactie tussen u en het bedrijf. Elke poging om te veranderen, aan te vullen, te wijzigen of te wijzigen van deze voorwaarden door de klant zal een materiële wijziging van deze overeenkomst worden beschouwd en dus nietig zijn. Bovendien zijn deze voorwaarden onderhevig aan veranderingen op elk gewenst moment, zonder voorafgaande schriftelijke kennisgeving. Controleer daarom deze voorwaarden zorgvuldig elke keer dat u een bestelling plaatst bij of te aanvaarden levering van goederen of diensten uit Onderneming. a) Product Problemen Als u problemen of opmerkingen heeft over de Vennootschap of uw aankopen hebt, kunt u contact met ons opnemen via info@solidperformance.nlb) Restitutie / Retourbeleid Wij bieden een 30 dagen restitutie / retourbeleid, zonder dat u daarom hoeft te vragen. U kunt een terugbetaling binnen 30 dagen na aankoop aanvragen. U moet hiervoor contact met ons opnemen via info@solidperformance.nl binnen 30 dagen na uw aankoop. Als u een fysiek product dat we aan u verzonden gekocht, kan u gevraagd worden om het hele product terug naar ons te retourneren, voordat wij uw vergoeding verwerken.c) GARANTIE; Alle producten en diensten worden verkocht “ZOALS HET IS” of “MET ALLE FOUTEN”. ONDERNEMING GEEFT GEEN VERKLARING OF GARANTIE MET BETREKKING TOT HET PRODUCT OF DIENST MET UITZONDERING VAN DIE ZOALS VERMELD IN DIT DOCUMENT. ONDERNEMING WIJST ALLE ANDERE GARANTIES, EXPLICIET OF IMPLICIET, MET BETREKKING TOT EVENTUELE PRODUCTEN OF DIENSTEN, INCLUSIEF EN ZONDER BEPERKING, DE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, EN ALLE IMPLICIETE GARANTIES DIE VOORVLOEIEN UIT DE WET, HANDELSGEBRUIK, HANDELSWIJZEN, OF CURSUS VAN DE PRESTATIES, AF. ALLE PRODUCTEN OF DIENSTEN DIE WORDEN VERKOCHT VIA OF DOOR DE VENNOOTSCHAP ZIJN “ZOALS HET IS” OF “MET ALLE FOUTEN.” HET VOLLEDIGE RISICO MET BETREKKING TOT DE KWALITEIT VAN DEZE PRODUCTEN OF DIENSTEN LIGT BIJ KOPER. MOCHT EEN VAN DEZE PRODUCTEN OF DIENSTEN DEFECT BLIJKEN, NIET WERKEN, NA DE AANKOOP EN NIET OP BEDRIJFSPENSIOENEN, NEEMT DE KOPER, NIET DE ONDERNEMING, VOLLEDIGE KOSTEN VAN ALLE NOODZAKELIJK ONDERHOUD OF REPARATIE VOOR EIGEN REKENING. d) AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKING IN ALLE OMSTANDIGHEDEN HEEFT VENNOOTSCHAP MAXIMALE AANSPRAKELIJKHEID BEPERKT TOT DE AANKOOPPRIJS VAN DE PRODUCTEN OF DIENSTEN DIE WORDEN VERKOCHT. ONDERNEMING IS ONDER GEEN BEDING AANSPRAKELIJK OP EEN CLAIM OF ACTIE IN CONTRACT, SCHADEVERGOEDING OF BIJDRAGE OF ANDERE CLAIMS DIE BETREKKING HEBBEN OP DE PRODUCTEN OF DIENSTEN DIE HET VERKOOPT DIE BUITEN DE GRENZEN VALLEN VAN DEZE AANSPRAKELIJKHEID. ONDERNEMING IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR DERDEN SCHADECLAIMS TEGEN DE KLANT, OF VOOR STORING, VERTRAGINGEN, ONDERBREKING VAN DE DIENST, VERLIES VAN ZAKEN, VERLIES OF SCHADE AAN SCHADE, OF ONDERNEMING NU OP DE HOOGTE GESTELD IS OF NIET VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE CLAIMS OF SCHADES. E) KLANT IS AKKOORD GEGAAN MET BEPERKINGEN, PLICHTEN EN BEPERKINGEN; VERTROUWELIJKHEID EN BEPERKT GEBRUIK: Klant erkent dat de producten en diensten die worden verkocht door het Onderneming de vertrouwelijke en bedrijfseigen informatie en eigendommen zijn van de Onderneming. Klant gaat ermee akkoord deze producten en diensten te beschermen als vertrouwelijk. Als een verdere voorwaarde voor de aankoop en / of de ontvangst van dergelijke producten en / of diensten van het bedrijf door de Klant, zal Klant het niet, noch toestaan dat anderen, direct of indirect kopiëren, verspreiden, verkopen, uitlenen, leasen, vertoning, leren om anderen te laten zien of deze producten en / of diensten aan anderen aanbieden. Een “klant” omvat iedereen die de producten of diensten van het bedrijf ontvangt, zelfs gratis. Klant gaat ermee akkoord dat niemand deze producten en / of diensten kunnen gebruiken op een manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Onderneming, met uitzondering van de klant die heeft ingestemd dat zijn / haar gebruik is beperkt tot zijn / haar eigen persoonlijk gebruik. In het geval dat de klant het niet eens is met deze voorwaarden, moet de Klant onmiddellijk stoppen met het gebruik van de gekochte producten van Onderneming. Iedereen die het bekijkt of anderszins gebruik maakt van de producten van Onderneming door dergelijk gedrag is akkoord gegaan met de voorwaarden zoals hierin beschreven, en moet als zodanig onmiddellijk voldoen aan de voorwaarden van deze overeenkomst. In het geval dat Onderneming een deel van de informatie onthult aan het publiek, moet het duidelijk zijn dat er iets niet openbaar gemaakt door Onderneming en blijft informatie die u heeft, een verplichting om te beschermen en te onderhouden als vertrouwelijk. Klant verklaart en garandeert dat hij of zij minstens 18 jaar oud is. In het geval dat de klant jonger is dan 18 jaar oud, zal de klant onmiddellijk stoppen met het gebruik van de gekochte producten van het bedrijf.e) VOORWAARDEN BETREFFENDE MAANDELIJKSE ABONNEMENTEN: Door het verstrekken van uw creditcardgegevens en andere gegevens, geeft u aan akkoord te gaan met deze Algemene Voorwaarden, of het selecteren van de “Afrekenen” knop (of vergelijkbare dergelijke toets voor de maandelijkse abonnement) verschijnt op site, bent u de aanschaf van een maandelijks abonnement en akkoord met ons toelaten om uw creditcard voor bedragen die aan ons uit hoofde van dit abonnement. U erkent en begrijpt dat u op elk gewenst moment kunt annuleren door contact op customer support op 06 22 77 67 70of door het indienen van een verzoek tot annulering via info@solidperformance.nl f) ALGEMENE VOORWAARDEN 1. Betalingscondities; bestellingen: Een bestelling is niet bindend aan Onderneming totdat het is aanvaard; Onderneming moet de betaling ontvangen, voordat zij een bestelling zal accepteren. Betaling voor product (en) te bestellen is te wijten voorafgaand aan de verzending of het verrichten van diensten. Klant kan betaling per credit card, of een andere methode afgesproken met een bedrijf, maken. U gaat akkoord om het bedrag te betalen zoals vermeld op de factuur, en gaat u akkoord met de rente op alle achterstallige bedragen tegen een tarief van 1,5% per maand of het hoogste tarief wettelijk toegestaan, welke op dat moment het hoogst is, te betalen. 2. Verzendosten: Uw totale kosten voor de aankoop van een product bevatten verzend- en administratiekosten in de vennootschappelijke factuur. 3. Eigendom; Het risico van verlies: Onderneming zal zorgen voor verzending van de bestelde product (en) aan u, de klant, via een verzendpunt, wat betekent dat de eigendom van het product (en) – met uitzondering van software– en het risico van verlies bij u ligt na aflevering. Onderneming behoudt aankoop geld veiligheidsrente in het product(en) tot de ontvangst van het volledige bedrag is voldaan. U stemt ermee in om Onderneming passende documenten te laten ondertekenen die Onderneming in staat te stellen de aankoop geld veiligheidsrente te beschermen. De eigendom van software met de licentiegever (s) blijven. Alle software wordt geleverd onder de licentieovereenkomst van de software maker. U gaat ermee akkoord gebonden te zijn met alle software licentie-overeenkomsten zodra de verzegeling op de verpakking is verbroken. Onderneming zal u adviseren op basis van geschatte verzending datums, maar Onderneming zal, in geen geval, verantwoordelijk zijn voor vertragingen in de levering, en de bijbehorende schade, als gevolg van gebeurtenissen buiten haar redelijke controle, inclusief zonder beperking, overmacht of publieke vijand, de handelingen van de federale, staat of lokale overheid, brand, overstromingen, burgerlijke ongehoorzaamheid, stakingen, uitsluitingen en vracht embargo. 4. Recht en jurisdictie: Alle geschillen die voortvloeien uit of in verband met deze Algemene Voorwaarden of de verkooptransactie tussen vennootschap en je wordt beheerst door de wetten van Nederland, zonder verwijzing naar zijn wetsconflicten regels. In het bijzonder, zal de geldigheid, interpretatie en uitvoering van deze overeenkomst niet worden beheerst door het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de internationale verkoop van goederen. 5. Scheidbaarheid: Als enige bepaling in deze overeenkomst ongeldig is of wordt, onwettelijk of niet afdwingbaar in geheel of gedeeltelijk, deze ongeldigheid, illegaliteit, of onafdwingbaarheid geen invloed op de overige bepalingen en gedeelten van deze overeenkomst, en de ongeldig, onwettig of niet-afdwingbare bepaling worden geacht aangepast om zo de meest vergelijkbaar resultaat die geldig en afdwingbaar onder het toepasselijke wet van Nederland hebben. 6. Verwerping: Het falen van een van beide partijen om de prestaties te eisen van de andere partij van enige bepaling van deze overeenkomst is niet van invloed op geen enkele wijze het recht van de eerste partij om deze prestatie eisen op een later tijdstip. Een verklaring van afstand door een partij van een schending van een bepaling in deze overeenkomst mag niet worden genomen of gehouden door de andere partij om een blijvende afstand van die bepaling, tenzij een dergelijke ontheffing wordt schriftelijk gedaan.7. Volledige overeenkomst: Deze Algemene Voorwaarden (samen met de ingebouwde Privacy Policy) zijn de volledige en exclusieve overeenkomst tussen het bedrijf en u, en ze vervangen alle voorgaande of gelijktijdige voorstellen, mondeling of schriftelijk, afspraken, verklaringen, voorwaarden, garanties en alle andere communicatie tussen het bedrijf en u met betrekking tot het onderwerp producten. Deze overeenkomst kan niet worden verklaard of aangevuld door een voorafgaande loop van transacties of handel door gewoonte of gebruik.